Oversikt

Møter

TittelStedFraTil
Tilretteleggingsforum 12. juni 2019 Kalvskinnet, Lysholmbygget møterom LY41 12.06.2019 12.06.2019
Møte i tilretteleggingsforum, 6. desember 2018 Kalvskinnet, rom U102, se mazemap lenke 06.12.2018 06.12.2018
Oppstartsmøte Tilretteleggingsforum Rom U102, Sverresgate 12/Teknologibygget, Trondheim 09.05.2018 09.05.2018

Mandat


Mandat for Tilretteleggingsforum ved NTNU


Opprettelsen av tilretteleggingsforum er en konsekvens av gjeldende handlingsplan for inkluderende læringsmiljø for studenter med funksjonsnedsettelse. Tilretteleggingsforum skal bidra til at den ansvars- og oppgavefordeling som er skissert i handlingsplanen følges opp.


Forumet skal drøfte og belyse problemstillinger knyttet til tilrettelegging og universell utforming for studenter med funksjonsnedsettelse ved NTNU.


Formålet er:

·       Likeverdig behandling/praksis

·       Problemløsning innen feltet

·       Kompetanseheving/erfaringsutveksling


NTNU Tilrettelegging kan løfte problemstillinger som er tatt opp i forumet og gi råd til fakultetsforum og utdanningsutvalget.


Sammensetning:


Sammensetningen av forumet består av personer fra:


·       Fakultetene

·       Eksamenskontoret

·       NTNU UB

·       NTNU Tilrettelegging

·       Studentrepresentant

·       Internasjonal seksjon

·       Kontaktperson for tilrettelegging, Ålesund og Gjøvik

·       Avdeling for campusservice


 NTNU Tilrettelegging har ansvar for møteledelse og sekretariatfunksjon.


 Møtehyppighet:


Forumet møtes minst en gang pr. semester.


Rapportering:


Tilretteleggingsforum skal belyse arbeidet som blir gjort på de ulike enhetene på området universell utforming og tilrettelegging, og årlig oversende et saksnotat om status på området til LMUMedlemmer