Utdanningsutvalget-fakultet-for-okonomiIES-LedergruppenInstituttstyremote-NTNU-HandelshoyskolenIDF-LOSAM-ROIKM-Programrad-for-filmstudierISB-LedergruppenCampusrad-AlesundIDF-SESAMCampusrad-AlesundIT-styretHF-IKM-LedermoteLosam-BUDekanmoteASAM